开启左侧

[古语今说] 文化《金瓶梅》中的诗词艳句,别有洞天!

[复制链接]
发表于 2016-8-3 03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
. T, g" ]/ v6 u/ P0 \6 g
《金瓶梅》从问世到现在一直毁誉不一。因书中有大量的淫秽笔墨,毁者称其“淫书”、“秽书”;而誉者,则在不否认有淫秽笔墨的同时,认为其堪称“奇书”、“名著”。1 k4 U( G0 o8 T% G& C5 F1 {7 e
从文学的角度来看,《金瓶梅》是我国世情小说的代表,与《三国演义》《水浒传》《西游记》合称为“四大奇书”,它的出现不但改变了历史演义、英雄传奇、神魔故事的叙述方式,还重现了人生的悲欢离合、沉浮升降。4 d7 n& K# s" w. X/ i; U

/ w/ s# ?1 V' R/ k《金瓶梅》不仅“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”,其中的诗词歌话也颇有深意,有的甚至广为传颂。如“法网恢恢,疏而不漏”、“逢人且说三分话,未可全抛一片心”都是至今流传的金句!9 x  H7 r% P- U. e
《金瓶梅》中的诗句' E! }+ {" T8 n; l" t( t1 s. r( r
! h" V/ V# ?/ p4 `* \7 Q& E
(一)
! d2 T, p5 X: x( J( z豪华去后行人绝,箫筝不响歌喉咽。
% n- V5 G* k& W9 q( M雄剑无威光彩沉,宝琴零落金星灭。0 D8 I* W$ u* ?8 L/ L2 U% v; O
玉阶寂寞坠秋露,月照当时歌舞处。+ ?6 c; D$ ~/ L; p2 w2 B
当时歌舞人不回,化为今日西陵灰。9 B6 O* S# D$ v3 M5 ^
(二)
: ~. K2 J, P- U  _+ S2 o- R6 @. ^二八佳人体似酥,腰间仗剑斩愚夫。
. E  T7 }1 d$ o: w9 l1 x' Z虽然不见人头落,暗里教君骨髓枯。/ [  H' |* I1 c5 P% Z+ v
(三)
. b" X7 k+ x. c6 |一朝马死黄金尽,亲者如同陌路人。+ U, @5 l1 Q6 Q; t# b. T
(四)
$ a. D/ t4 c  t, f) s8 h三寸气在千般用,一日无常万事休。
! G; `4 @* z. p7 ?8 t' K(五)
! s9 f# V; `5 g* G$ h7 X- ^$ b$ w善有善报,恶有恶报;
( Z: G7 ^/ X- b. h  r0 t2 e1 u天网恢恢,疏而不漏。  N+ e+ O6 f% ], j* D- }9 b

1 l* x! d8 v: l; m  x2 j7 ^* l' h& J(六)
. R6 @( X, L+ _/ x东家歌笑醉红颜,又向西邻开玳宴。
  y6 x2 r- O# P: \1 B$ {5 S% u几日碧桃花下卧,牡丹开处总堪怜。
$ F' }3 o5 h) K& v$ }(七)
# X2 o/ n0 w$ M) U5 a) W3 H$ ]洞府无穷岁月,壶天别有乾坤。3 z. ^5 x& R% o+ Q2 d
(八)
/ e! K+ d1 s& M" z. b& w才见扶桑日出,又看曦驭衔山1 Y5 r8 t0 l) \$ v: A; i; c
醉后倩人扶去,树梢新月弯弯。+ p0 Y3 t& x, A& H# Q
(九)
7 u4 R! U" f! ]  y% T壮士英雄艺略芳,挺身直上景阳冈。
- M/ n9 z8 ]# b% s2 B醉来打死山中虎,自此声名播四方。
9 D) c5 l+ e* \! t, ?2 W# c7 r5 C(十)
" C* T5 r5 L6 g- N0 z& E苦口良言谏劝多,金莲怀恨起风波。
$ [1 Q4 Q  \/ b9 K  f9 M/ f, z8 A自家惶愧难存坐,气杀英雄小二哥。8 k. M% H4 R" r& U7 i2 X: O# D0 P
$ K5 {! i) W3 F$ @" A+ Y
(十一)
6 A. t) N1 q2 `9 x5 `! w. G- t) ^慎事关门并早归,眼前恩爱隔崔嵬。
# ?9 ]% [) Y$ u4 H& h春心一点如丝乱,任锁牢笼总是虚。2 Q2 d+ F( B% @2 b% U4 W$ j
(十二)
2 y- w8 f5 O/ V风日晴和漫出游,偶从帘下识娇羞。
1 G; H7 T) z0 R( M* D4 k只因临去秋波转,惹起春心不自由。4 [! P+ [9 S3 {2 q1 G- ~8 |4 N
(十三)
6 v" G  \" h, R1 k眼意眉情卒未休,姻缘相凑遇风流。
6 Y3 Y% ^& n- `王婆贪贿无他技,一味花言巧舌头。
  t, |7 S( a5 C(十四). [0 i+ O) s5 V  K: c
璇闺绣户斜光入,千金女儿倚门立。: V0 N4 A. p4 N
横波美目虽后来,罗袜遥遥不相及。
! \; ]5 i# O% a4 @: i/ E. I1 J闻道今年初避人,珊珊镜挂长随身。  o% V: m$ @# d9 u% M1 ^* k
愿得侍儿为道意,后堂罗帐一相亲。
7 ?4 G: G) z" Z( k(十五)
# {; A! w" }* l7 D# P& }% S% \合欢桃杏春堪笑,心里原来别有仁。9 R* D  \  Z2 w" E- t2 c& i1 s. |( Q

$ G+ A  M4 W4 D9 \: y# g! Z(十六)
: m1 [. K% r( o5 V. Q( ~自知本分为活计,那晓防奸革弊心。$ g; l2 H$ h* x
(十七)9 A+ e1 d5 g" o
掀翻孤兔窝中草,惊起鸳鸯沙上眠。& j, R' b1 A- m$ W7 ]+ l. e
(十八)' M" ~% K! E2 e
参透风流二字禅,好姻缘是恶姻缘。
: ?# N: V6 n! E& A/ E1 _痴心做处人人爱,冷眼观时个个嫌。% F, c0 K3 T) X5 o
野草闲花休采折,真姿劲质自安然。( q* F2 a3 C& ^+ @8 c& ~, P
山妻稚子家常饭,不害相思不损钱。
/ w6 I5 B! b5 B' ^* Y, w' T8 z(十九)( E. w7 R! \/ {: c3 Q
云情雨意两绸缪,恋色迷花不肯休。
% e* s' D) d. z* s毕竟人生如泡影,何须死下杀人谋?
, D; v: K0 x3 @6 q+ R6 P6 k(二十)% W5 `7 m% o" T' E. n. |8 p5 P( ~
三光有影谁能待,万事无根只自生。
! E* a: e. O4 a' Q+ P+ `3 q" e雪隐鹭鸶飞始见,柳藏鹦鹉语方闻。
# l- W8 L+ f) E0 N1 \1 C# z# d5 b) l1 n; I, l
(二十一)) p' \- G; c0 w+ Q% v
色胆如天不自由,情深意密两绸缪。
8 L+ k! m. ^3 e8 R( J贪欢不管生和死,溺爱谁将身体修。- c$ J# ^4 A! I$ }/ e3 y
只为恩深情郁郁,多因爱阔恨悠悠。5 m6 ?1 \, d; U- t8 m- [& r
要将吴越冤仇解,地老天荒难歇休。8 W7 u% ]$ Z; k" H: n) Z
(二十二)
( H/ Q' y; z% m, Z+ k寂静兰房簟枕凉,佳人才子意何长。* _3 L$ Q" a! L8 w* [9 F% m5 m
方才枕上浇红烛,忽又偷来火隔墙。
9 U  M/ ?' s) B. [# }粉蝶探香花萼颤,蜻蜓戏水往来狂。
1 p! l; _' _6 c- b5 @6 T6 K情浓乐极犹余兴,珍重檀郎莫相忘。8 ]# ~( I3 c2 D8 g* Y; @
(二十三). x" f: K  M6 c! T! ]9 v9 T
媒妁殷勤说始终,孟姬爱嫁富家翁。& l/ x1 J7 ~( b+ M! s. S% N' c5 E
有缘千里能相会,无缘对面不相逢。& L* J" D, A$ ~4 a. b: g+ ?# {
(二十四); K8 h) o8 R' k' H, L8 e
张四无端散楚言,姻缘谁想是前缘。: _/ O/ \) y4 r; f0 \- @0 v; G
佳人心爱西门庆,说破咽喉总是闲。
. R& Z8 Q2 h/ h9 K0 d(二十五)
/ \  I. ~- ~8 H8 f0 d怎睹多情风月标,教人无福也难消。$ Q& R6 `9 b* j4 M; I
风吹列子归何处,夜夜婵娟在柳梢。
5 e& X( l$ G2 i
1 J# o6 f) U; ~6 G+ Q( w(二十六)# j+ ~: X5 O, P3 Y* M
感郎耽夙爱,着意守香奁。
2 C& x& l- w& C岁月多忘远,情综任久淹。7 C: P! O( h- V/ E
于飞期燕燕,比翼誓鹣鹣。# t& R0 k. Y! x0 }% V
细数从前意,时时屈指尖。0 [' z0 g3 I! ^3 O3 `9 i
(二十七)5 @& w& u- z: ~( X  V
眉似初春柳叶,常含着雨恨云愁;
  \; \* T$ L; d! }脸如三月桃花,暗带着风情月意。( z# ?- X3 T5 ], O: e- ~8 t) k
(二十八)
! E- S2 L" M( b$ s府尹推详秉至公,武松垂死又疏通。+ b) s7 m1 R, H( v0 a4 U
今朝刺配牢城去,病草萋萋遇暖风。* M8 W' m' H/ q9 X9 x5 O
(二十九)+ B0 Z9 E% b5 s$ H- I% s
紫陌春光好,红楼醉管弦。
; z% r$ m% S% E( ?  v4 a+ [人生能有几?不乐是徒然。
# E1 v( u- J. K3 }, A$ F4 ^(三十)' r5 \  u: i! ]9 h: E: G" q7 i
纱帐香飘兰麝,娥眉惯把箫吹。; m2 l$ J5 T, N1 Q* d8 L1 P% n
" x0 e5 @9 W5 R8 L2 W
(三十一)  k4 j9 h7 l% Q, e  h" l
燕雀池塘语话喧,蜂柔蝶嫩总堪怜。
5 n  e' N1 L- |) T虽然异数同飞鸟,贵贱高低不一般。
3 B! S) }4 F/ s4 d- k(三十二)" e/ v2 G7 V0 r) {/ @
雪莹玉体透房帏,禁不住魂飞魄碎。3 @$ O, b$ h2 n* w. H7 W$ I
(三十三)5 L9 u" q3 \( Y8 B6 p5 J
六街箫鼓正喧阗,初月今朝一线添。" x' P$ K: s* N+ ~
睡去乌衣惊玉剪,斗来宵烛浑朱帘。! \# P& @$ V* P% r5 Y; |
香绡染处红余白,翠黛攒来苦味甜。
0 V! l$ q9 f1 N- k阿姐当年曾似此,纵他戏汝不须嫌。) g+ s/ L8 v& N& \
(三十四)
7 _* l: Y) L* K$ F舞裙歌板逐时新,散尽黄金只此身。! N! k4 m1 V0 F. U
寄语富儿休暴殄,俭如良药可医贫。
; j) `4 n3 f! J$ `" x: h/ Z(三十五)# n  m3 X( r, \% L' o
工妍掩袖媚如猱,乘兴闲来可暂留。
; y9 W: d$ V0 R) r若要死贪无厌足,家中金钥教谁收?
) Y- L( x# _. H6 u, y- D6 w1 I- b, W+ \5 p3 A
(三十六)
" l" {; J& Z% H甜言美语三冬暖,恶语伤人六月寒。
" W. r: o! i( N1 `, e# m  J(三十七)2 v1 h0 ^2 d6 C& H% F) e
绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。
, o* O! t, R6 c+ ^: N眼波才动被人猜一面风情深有韵,2 X7 {( c& e5 f& x3 c# g
半笺娇恨寄幽怀。月移花影约重来。/ E. [, M  t, @# Z9 u  D' z& e
(三十八), d  N- p3 J7 k2 |$ _7 C8 y
乌兔循环似箭忙,人间佳节又重阳。2 W6 x, i, u" x% Y
千枝红树妆秋色,三径黄花吐异香。
: h) U7 y. A5 b% @+ X不见登高乌帽客,还思捧酒绮罗娘。
( [, L. k4 h$ {3 y2 J秀帘琐闼私相觑,从此恩情两不忘。
/ k/ _3 A: B2 f' Q* f" q(三十九)+ C5 y; P; f  d- ?0 Y
月落花阴夜漏长,相逢疑是梦高唐。" F! r- `# r* w6 O, e
夜深偷把银缸照,犹恐憨奴瞰隙光。6 |& a$ N- X/ @$ g
(四十)
/ o! z* K% o- F! z% s' N记得书斋乍会时,云踪雨迹少人知。( k' c' }! K8 |" P% r3 v
晓来鸾凤栖双枕,剔尽银灯半吐辉。
% ^( R4 Q7 f4 k+ f思往事,梦魂迷,今宵喜得效于飞。
! A! ~. [1 s2 p0 b2 d/ {6 s颠鸾倒凤无穷乐,从此双双永不离。
7 b  @8 Q# @, x7 S
( Z' B9 _1 f  U0 m# w9 B(四十一)& d* z5 E! L6 l4 X, {. {# V
眼意心期未即休,不堪拈弄玉搔头。( a$ m* R( E2 v. H' \( D$ }/ l5 g
春回笑脸花含媚,黛蹙娥眉柳带愁。) i. j3 I( m0 k* S" q8 {5 q' n
粉晕桃腮思伉俪,寒生兰室盼绸缪。; c& k9 }) ?( u
何如得遂相如意,不让文君咏白头。4 B6 d4 ~6 u1 A: x
(四十二)
6 b7 s, t' S. \8 J6 c富贵自是福来投,利名还有利名忧。
3 q2 {1 D) }0 b& p7 V, h  L. C命里有时终须有,命里无时莫强求。4 V2 M& G$ z5 s$ X3 v" q1 Q& O
(四十三)3 k7 O: [4 o# F5 w, i( [
自意得其垫,无风可动摇。" e7 y, J( s' e; d' N) P+ D
(四十四)
- n3 w) q/ f) k4 I0 H: S3 r5 D7 U$ G倦来汗湿罗衣彻,楼上人扶上玉梯。
3 [! U1 p) `- C% n归到院中重洗面,金盆水里发红泥。2 y4 h0 T: H% D! [4 ?
(四十五)6 _6 o' H# ^, H, x
两朵桃花上脸来,眉眼施开真色相。
$ y; h8 p4 H; o8 c) E) ^
& Q8 ?" x2 {3 u  ]# c3 K8 m" O3 J(四十六)8 w7 ^* F  x& _* I
合欢核桃真堪爱,里面原来别有仁。
9 Y' i/ \3 P2 o3 g! l(四十七)
: R$ R. ?: f9 S, I楼上多娇艳,当窗并三五。: T  V" C6 j2 I
争弄游春陌,相邀开绣户。
" X$ D. A: |' S5 `0 \, \转态结红裾,含娇入翠羽。
- H0 i+ ]. c% L留宾乍拂弦,托意时移住。3 j, J+ T" I5 m" O8 V
(四十八)3 h/ ]. Y# C) r4 z8 N
柳底花阴压路尘,一回游赏一回新。6 B( n( I8 s0 T. }' r- ^! d
不知买尽长安笑,活得苍生几户贫?
& a2 j" g7 K% A5 F(四十九)# ~9 P, A; M3 C  w
倾城倾国莫相疑,巫水巫云梦亦痴。" P/ Y; Z- Y& \1 H8 Z7 U, y7 n
红粉情多销骏骨,金兰谊薄惜蛾眉。
8 l) U* _6 i- t! C温柔乡里精神健,窈窕风前意态奇。
% U( w/ x- X3 W5 \6 w& i) N) ^村子不知春寂寂,千金此夕故踟蹰。
; a# X9 s! K! S4 C(五十)
3 z8 ~1 E1 @( O/ K) T0 g, Q/ k8 [# }情浓胸凑紧,款洽臂轻笼;/ H: L) l1 H" \; v
倦把银缸照,犹疑是梦中。) R3 Y4 L5 C3 M3 D3 l
2 D% D: ~1 w- A& c0 \+ X
(五十一)
( k2 K0 G! n2 y: E# C早知君爱歇,本自无容妒;4 g( @/ R$ {9 {3 r$ k( m
谁使恩情深,今来反相误。, T7 H+ X  O/ m2 r
愁眠罗帐晓,泣坐金闺暮;
8 B$ Z+ e9 y4 R" b* _5 d独有梦中魂,犹言意如故。
' G8 j  H0 b9 Q0 N! p( U; F(五十二)
  {6 J( [8 R& D' w! f. v懒把蛾眉扫,羞将粉脸匀。
" o* s; D. W/ k. ~2 ~& u/ R满怀幽恨积,憔悴玉精神。: o9 d: @3 J* }9 Y: ^
(五十三)6 q# e' K$ |3 g9 W3 h- H- K7 G; c. S
一洼死水全无浪,也有春风摆动时。, Z; Y- T* O. E. \+ s1 z
(五十四)9 a0 `. Q0 E& p5 P/ Y& l; C
高榭樽开歌妓迎,漫夸解语一含情。8 K5 P' ^# G/ I
纤手传杯分竹叶,一帘秋水浸桃笙。, R8 Y+ K9 L3 c; d. V5 p
(五十五)( {# ?3 P' p! L
不如意事常八九,可与人言无二三。) w! s! V' G- W, V! i2 E
# I# E  S, S0 |  ]! k" N4 r
(五十六)* g$ I$ ^) L% b+ e$ J  A! a" c8 B* c& Z/ V
前车倒了千千辆,后车到了亦如然。
" l, z6 y3 B- h8 l* Q# r' {分明指与平川路,却把忠言当恶言。  r( J/ v/ K- _$ s7 i9 u' d1 ~) F* H
(五十七)4 w4 S% i4 i6 e$ q- n0 \* R1 H' o
只晓采花成酿蜜,5 k% w1 P2 E1 P
不知辛苦为谁甜。, a* D3 B( m$ x5 L  y8 z! A4 `
(五十八)& a" ^/ J$ c! [/ ^: v
人靡不有初,想君能终之。( x9 x9 y$ u: ^7 y) ]
别来历年岁,旧恩何可期。4 O  P1 v% y' h# Z2 M. u
重新而忘故,君子所犹讥。
, {  m: |7 Y% m7 ~& V; }寄身虽在远,岂忘君须臾。
! j% C7 p) ]) g1 F9 ]5 P既厚不为薄,想君时见思。! [/ J6 F$ S  D1 `8 E
(五十九)+ l1 t* v: y1 S# h& N6 E
枕上言犹在,于今恩爱沦。% ]: ^; J" W2 `6 U( m# Q
房中人不见,无语自消魂。
5 z2 R/ }* c  G8 k1 j- \(六十)' P! F1 O9 g, d+ g% g9 u
连理未谐鸳帐底,冤魂先到九重泉。* _6 R4 |/ U8 }5 g- ^# H

: k+ b. W. }" t0 f( f$ }4 C& s(六十一)2 B( I# P6 m( c( Q
碧玉破瓜时,郎为情颠倒。
4 F- z5 I7 P5 o* }+ r& y" v感君不羞赧,回身就郎抱。9 E* ~  A- v, p4 ^
(六十二)
* _. C- Q/ m" [# o% \可惜团圆今夜月,清光咫尺别人圆。  ~5 P' d% N9 U
(六十三)
# J; b( M2 K2 n4 k1 `& K' F淡画眉儿斜插梳,不忻拈弄倩工夫。$ {* u8 B( k, n% m1 K
云窗雾阁深深许,蕙性兰心款款呼。
- }3 N$ s8 u! {/ J: K* W/ l; L3 y相怜爱,倩人扶,神仙标格世间无。6 \) O+ M2 k9 i+ k+ s- k# k: d1 U
从今罢却相思调,美满恩情锦不如。* P) O2 D6 `# U9 T8 |
(六十四)
$ V4 v2 q* M% q" m+ O6 \逢人且说三分话,未可全抛一片心。. g2 f0 [, U- r, K
(六十五)
0 B$ {% l3 \; V- t3 e9 q. n常向绣帘窥贾玉,每从绮阁窃韩香。
7 M* z4 z. q. s( T1 r  q( Y2 G4 \% z, W7 }) H1 _7 p! Z, h
(六十六)
$ k* `8 x8 \5 r# ?+ y5 R$ U2 Y宿尽闲花万万千,不如归家伴妻眠。
5 G% Q3 F' O- b- h虽然枕上无情趣,睡到天明不要钱。
, D7 C! n8 c6 n% u( @7 E$ v- y; m(六十七)- D3 N' L/ K6 i  V% D  R1 u
私出房栊夜气清,一庭香雾雪微明。
0 r" ~5 o, M! c3 L- ]6 Z; J% F拜天诉尽衷肠事,无限徘徊独自惺。% h8 V' P* u# ]  M7 c9 V
(六十八)6 H2 o6 {+ m* b3 D) x
粉妆玉琢银盆脸,蝉髻鸦鬟楚岫云。) m( ]: _1 N9 T+ D" {. c
(六十九)- z. F' C" ^2 `( ~% l( K
海棠枝上莺梭急,翡翠梁间燕语频。5 p  m2 ]7 i' ?$ [4 c: ^" E
(七十)
' Y- G, w7 o6 j) f空庭高楼月,非复三五圆。  b7 r6 |+ Y0 m! i" S* O+ p0 b6 V
何须照床里,终是一人眠。; Q) y! C$ n% P6 r3 F: Q4 a! G1 E2 w% ~
《金瓶梅》中的词
2 h" K% |4 g0 O8 e) i( h
* c3 T; E4 S* d' [1 C* V(一# m9 L$ t( B- y  g0 _7 i3 s
动人心红白肉色,堪人爱可意裙钗。裙拖着翡翠纱衫,袖挽泥金带。喜孜孜宝髻斜歪。恰便似月里嫦娥下世来,不枉了千金也难买。! W. O4 S/ Y" u3 ]3 w
(二)9 }5 ~& Q$ H+ W
油煎肺腑,火燎肝肠。心窝里如霜刀相侵,满腹中似钢刀乱搅。浑身冰冷,七窍血流。牙关紧咬,三魂赴在枉死城中;喉管枯干,七魄投望乡台上。地狱新添食毒鬼,阳间没了捉奸人。+ i2 k) K) [9 b* L3 R4 }8 |% j
(三)
# k9 ?: P  O7 v, @7 E别后谁知珠分玉剖。忘海誓山盟天共久,偶恋着山鸡,辄弃鸾俦。从此箫郎泪暗流,过秦楼几空回首。纵新人胜旧,也应须一别,洒泪登舟。  I# H1 f# c: Q0 |5 @9 \
# W# c! H7 \2 s! b9 |
(四)
4 l3 `3 K/ S2 Z/ F- N; b  O3 S+ O绿杨袅袅垂丝碧,海榴点点胭脂赤。微微风动幔,飒飒凉侵扇。处处过端阳,家家共举觞。
+ I0 ?# J4 z; F% b7 m4 ?(五). T6 W5 Q" t1 t# E
冠儿不带懒梳妆,髻挽青丝云鬓光,金钗斜插在乌云上。唤梅香,开笼箱,穿一套素缟衣裳,打扮的是西施模样。出绣房,梅香,你与我卷起帘儿,烧一炷儿夜香。' H8 g% P" S  T
(六)
+ Y$ r$ h9 t1 B' O2 Z' b  [月画烟描,粉妆玉琢。俊庞儿不肥不瘦,俏身材难减难增。素额逗几点微麻,天然美丽;缃裙露一双小脚,周正堪怜。行过处花香细生,坐下时淹然百媚。
& k' y; R/ \; i( k(七)
5 T  \8 e: R, v  Z6 [! S红曙卷窗纱,睡起半拖罗袂。何似等闲睡起,到日高还未。催花阵阵玉楼风,楼上人难睡。有了人儿一个,在眼前心里。/ x$ m( e* _5 [3 n  s2 h* Z( v
(八)
% Z! v% B  g8 Z! @- {% q5 [无形无影,非雾非烟。盘旋似怪风侵骨冷,凛冽如杀气透肌寒。昏昏暗暗,灵前灯火失光明;惨惨幽幽,壁上纸钱飞散乱。隐隐遮藏食毒鬼,纷纷飘逐影魂幡。
7 T; d# P+ o' Y0 h: S, |(九)0 X+ v* ]3 w6 r* e" Y+ D
罗衣叠雪,宝髻堆云。樱桃口,杏脸桃腮;杨柳腰,兰心蕙性。歌喉宛转,声如枝上流莺;舞态蹁跹,影似花间凤转。
1 E7 q# g+ b, D; \9 w(十)
- S( j9 |& a9 r) F9 m4 O  Y腔依古调,音出天然。舞回明月坠秦楼,歌遏行云遮楚馆。高低紧慢按宫商,轻重疾徐依格调,筝排雁柱声声慢,板拍红牙字字新。

转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-23632-1-1.html 谢谢

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表