开启左侧

[古语今说] 文化《金瓶梅》中的诗词艳句,别有洞天!

[复制链接]
发表于 2016-8-3 03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

7 U) c3 |& h, D/ B& r《金瓶梅》从问世到现在一直毁誉不一。因书中有大量的淫秽笔墨,毁者称其“淫书”、“秽书”;而誉者,则在不否认有淫秽笔墨的同时,认为其堪称“奇书”、“名著”。
6 f" s$ S4 J$ [. j9 N1 {+ t7 z从文学的角度来看,《金瓶梅》是我国世情小说的代表,与《三国演义》《水浒传》《西游记》合称为“四大奇书”,它的出现不但改变了历史演义、英雄传奇、神魔故事的叙述方式,还重现了人生的悲欢离合、沉浮升降。. X# u. j  P# S! J# U2 I. p$ t
$ o5 `/ ~& d8 I# @% c2 f5 c" f
《金瓶梅》不仅“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”,其中的诗词歌话也颇有深意,有的甚至广为传颂。如“法网恢恢,疏而不漏”、“逢人且说三分话,未可全抛一片心”都是至今流传的金句!
) J# c0 H4 u8 z% T7 d/ i2 C" c《金瓶梅》中的诗句6 H0 R1 O! j2 g1 z$ A/ S

. l' [$ |. l5 h; Y. L(一)9 ~2 I0 \' a: Z% m! r7 v' |9 b1 a% x
豪华去后行人绝,箫筝不响歌喉咽。
7 Z" Q3 S# c! [  l2 A6 E; H雄剑无威光彩沉,宝琴零落金星灭。( S  j) h4 q; q) b# K  K8 i7 ^
玉阶寂寞坠秋露,月照当时歌舞处。
& z' ^7 p) E3 a" c8 M; J7 ]( O当时歌舞人不回,化为今日西陵灰。
+ b$ ?7 h" G: B) M% y6 E$ ?(二)
) u5 E) {+ R6 A4 B. Y二八佳人体似酥,腰间仗剑斩愚夫。
& n) ^$ ^6 Z8 w+ r* T虽然不见人头落,暗里教君骨髓枯。
4 o: L  C: y' x(三)
! r- n& i) s- t+ L' I) c/ F5 l一朝马死黄金尽,亲者如同陌路人。
) g8 G6 D: c# Y( B, e* L; h- ~1 ~7 D(四)9 C) r8 d- {- s; X$ x( d
三寸气在千般用,一日无常万事休。
6 G: t8 k$ @4 y2 h2 m(五)
9 [6 C, t$ a& S% L% a4 M5 n善有善报,恶有恶报;& e% q) Z0 N8 Y
天网恢恢,疏而不漏。- o1 E% k& N7 B; u- x
' m8 z: i) k# P( J9 ^
(六)
2 H. z- c) M) y. W. F3 U7 ~! o' Z东家歌笑醉红颜,又向西邻开玳宴。; Y: G1 b$ O/ P$ w
几日碧桃花下卧,牡丹开处总堪怜。7 L+ X) N+ [' X  W, N
(七)
+ y8 ]/ j5 Y! X  a6 X8 j: h洞府无穷岁月,壶天别有乾坤。
- v/ q  d- o9 b/ n; t0 O( t(八)
3 M5 k4 F5 {" V. E' M" [* d才见扶桑日出,又看曦驭衔山* F7 F+ U7 [" h5 q( J, W
醉后倩人扶去,树梢新月弯弯。: a1 l5 y& w* M5 P, E( A3 V
(九)
' r3 L9 A8 c* a7 W1 p壮士英雄艺略芳,挺身直上景阳冈。$ z! z* U* Z) A8 u1 I1 x* N+ F
醉来打死山中虎,自此声名播四方。
( ^1 ?' d7 F+ l' P0 S- {0 W(十)2 h& g* ?* U2 x+ A7 D  |( t8 N2 _5 A
苦口良言谏劝多,金莲怀恨起风波。
, U+ d+ w  u. p  U/ q$ F% @. t( ^自家惶愧难存坐,气杀英雄小二哥。9 B; A4 E& t7 s8 p  y: ^+ }' V6 H4 w/ p

" s3 ^# K% e- B(十一)( T7 j: a9 Y4 h0 A
慎事关门并早归,眼前恩爱隔崔嵬。9 @& W. h5 a3 }9 H! ^
春心一点如丝乱,任锁牢笼总是虚。
' Z' J" h9 ]# ?, f(十二)
/ U3 b6 `9 |" c, q8 s! [% E风日晴和漫出游,偶从帘下识娇羞。
/ ^' Y) h! e' P; N5 N4 b# I2 P只因临去秋波转,惹起春心不自由。; N5 R) \- ^: Z
(十三)! D6 I" C  Z: @8 P: Q6 y% n
眼意眉情卒未休,姻缘相凑遇风流。7 e+ Z# Y0 u9 `) E
王婆贪贿无他技,一味花言巧舌头。
% \" _; I0 R& ^* q1 _(十四)
$ I% P- u" b! I" k. H璇闺绣户斜光入,千金女儿倚门立。: E/ F' C; J& b3 B. ~. E
横波美目虽后来,罗袜遥遥不相及。
. s5 D0 G0 o- f- Y闻道今年初避人,珊珊镜挂长随身。* g; c, k; H* D4 R
愿得侍儿为道意,后堂罗帐一相亲。( H2 _" H4 a7 w: W: m' r8 m3 I
(十五)8 X/ ?9 _  Q- @( B3 j& c+ {" G
合欢桃杏春堪笑,心里原来别有仁。
+ S# e6 x+ v5 K5 U3 d' M1 |9 Q4 ?6 a; K; l+ ~& `, c0 G
(十六)* I: v6 s% d. N$ d' D9 S
自知本分为活计,那晓防奸革弊心。
) s; f+ a5 @! A(十七)! y: C7 ?) g# e5 W1 G8 P. w2 e
掀翻孤兔窝中草,惊起鸳鸯沙上眠。% v& m" `2 U+ S& |: V, _
(十八)9 a& R) w8 M) i  {" ^! G
参透风流二字禅,好姻缘是恶姻缘。6 E$ E! a8 \+ s6 i" v6 H! u
痴心做处人人爱,冷眼观时个个嫌。! r8 [) D6 c: m: s3 t
野草闲花休采折,真姿劲质自安然。
" z0 f- B. X, Z6 H7 ~" ?4 ^( ^山妻稚子家常饭,不害相思不损钱。
# o2 C& E/ X4 n8 j8 e1 O(十九)- D( r# r  ^. y# y  s
云情雨意两绸缪,恋色迷花不肯休。
9 J( G$ v8 h$ N- n% `毕竟人生如泡影,何须死下杀人谋?; H7 d; m9 ?" b! J& K0 a
(二十)" S4 s$ z0 t3 C) U3 H3 c6 @$ P
三光有影谁能待,万事无根只自生。
" O) G- k* J: I) G雪隐鹭鸶飞始见,柳藏鹦鹉语方闻。
5 Q- [2 D5 c( N- k5 B. R! O6 K6 R2 q, [
(二十一)
" c* e% C& u% G% C色胆如天不自由,情深意密两绸缪。
0 `& f: C( t8 @% [# a9 G! t  i$ C2 t贪欢不管生和死,溺爱谁将身体修。  {9 i, Q0 k- H7 n
只为恩深情郁郁,多因爱阔恨悠悠。
! B$ z2 \1 R% Y0 |/ v0 B要将吴越冤仇解,地老天荒难歇休。: j! z0 q% u4 g  X6 f; h
(二十二)  o9 y, f$ Q/ ], z9 W" G
寂静兰房簟枕凉,佳人才子意何长。# J) B. H0 e# |$ z2 J, s1 M
方才枕上浇红烛,忽又偷来火隔墙。/ a5 f& x2 q6 c/ e' |9 b
粉蝶探香花萼颤,蜻蜓戏水往来狂。
1 Y$ q. n  ?- y* z7 e: \情浓乐极犹余兴,珍重檀郎莫相忘。. V3 ?$ y3 C# r! I# K- O
(二十三)
# q  Z8 V: \" b* I/ x媒妁殷勤说始终,孟姬爱嫁富家翁。
% q& @0 y4 \7 l" Y6 a3 T有缘千里能相会,无缘对面不相逢。
, A0 [) I9 i+ F8 f( H( j(二十四)% q/ O6 S* [) `- C& L
张四无端散楚言,姻缘谁想是前缘。
1 V+ j, `: k. y8 D4 _佳人心爱西门庆,说破咽喉总是闲。, T5 L5 k6 ?+ o, J
(二十五)
% u0 y. J1 `) k+ s怎睹多情风月标,教人无福也难消。" W* S2 K0 X# Q4 r  w/ Q7 U
风吹列子归何处,夜夜婵娟在柳梢。' e- v2 D4 j8 n8 j
( r8 n, h7 c. A
(二十六)
7 J5 S+ j$ K* m" Y感郎耽夙爱,着意守香奁。
+ d# V9 Q4 }+ L4 g6 H岁月多忘远,情综任久淹。, f! t% L' }2 M  q
于飞期燕燕,比翼誓鹣鹣。
: Z6 c2 P# Z0 z( `" j细数从前意,时时屈指尖。! m7 V/ a, e( l4 [2 P
(二十七)
! d2 w* h' S9 q+ a9 a/ d眉似初春柳叶,常含着雨恨云愁;* E; |5 T; f  v8 @
脸如三月桃花,暗带着风情月意。
& c4 o* ]: r3 Q(二十八)' q; [/ D: t0 C. \; I2 w9 g
府尹推详秉至公,武松垂死又疏通。
& w: X; m, f* g$ Z  Q5 N4 a& Q9 j6 M今朝刺配牢城去,病草萋萋遇暖风。
$ a8 V/ Y7 d: z9 c0 G(二十九)9 }% b5 Z. R* [$ b) ^9 [
紫陌春光好,红楼醉管弦。7 S! e. m# o8 a9 A, F! \" J' q/ D& @
人生能有几?不乐是徒然。# X$ K% `% T' O! X
(三十)
! e+ I/ f0 R: E纱帐香飘兰麝,娥眉惯把箫吹。
$ C5 N( Q, G% @8 w, h
) [; |$ {3 t7 N/ F* M3 u8 @6 p9 w(三十一)
: x) {+ ]- v7 z/ C, x; s$ v: g燕雀池塘语话喧,蜂柔蝶嫩总堪怜。. U$ \  U& c. V
虽然异数同飞鸟,贵贱高低不一般。1 V& |1 p3 ?. ?
(三十二)  \* R5 t4 \4 w6 Y
雪莹玉体透房帏,禁不住魂飞魄碎。& u1 y4 v9 p1 C  |2 D
(三十三)
$ k) t& b; j% u, Q* M( b& ~六街箫鼓正喧阗,初月今朝一线添。5 l6 ~8 ^, k" Z' b$ ^( _
睡去乌衣惊玉剪,斗来宵烛浑朱帘。
0 `+ m! x% t( ?) v. c1 I香绡染处红余白,翠黛攒来苦味甜。7 ^$ M) C3 Q4 ]( b9 v+ [/ _9 C6 d
阿姐当年曾似此,纵他戏汝不须嫌。
" @1 _4 D9 \2 |$ ~& o' N3 R(三十四)
  r/ {) @' o$ T3 ]: e' K舞裙歌板逐时新,散尽黄金只此身。1 B: _( e! t7 a% B# O
寄语富儿休暴殄,俭如良药可医贫。6 w! w3 Z0 n3 P2 ~* ^) j' ^
(三十五)$ c' _9 ^% A1 G7 t! A/ b: X
工妍掩袖媚如猱,乘兴闲来可暂留。  R8 k( x3 M& E" C1 L4 D8 b
若要死贪无厌足,家中金钥教谁收?* y* y6 f0 q: \3 r- |/ ?' X0 A

, r  t' S3 U0 e! q5 Y( n5 J(三十六)& o' H* Z2 p+ y! n* `* d7 I% z# ?+ E/ @
甜言美语三冬暖,恶语伤人六月寒。, m: P( y' x6 G" t  ~
(三十七)5 Q1 X! }. {  V% {) l
绣面芙蓉一笑开,斜飞宝鸭衬香腮。9 |$ }. L4 {5 s( d9 v$ V
眼波才动被人猜一面风情深有韵,
- A, T8 z8 m& Q0 D半笺娇恨寄幽怀。月移花影约重来。
1 Q3 d/ Q0 I# s3 Y(三十八)
% L- D6 t, c3 w乌兔循环似箭忙,人间佳节又重阳。
# k& m& v! a$ u) N! ~! q( C6 R千枝红树妆秋色,三径黄花吐异香。! g  C: @8 ]- N  Y# ^
不见登高乌帽客,还思捧酒绮罗娘。
+ M+ c1 f: h4 b+ f9 {& N! H秀帘琐闼私相觑,从此恩情两不忘。0 j, c$ B4 N: G) a7 e
(三十九)
0 G6 C& L% {7 k4 d4 u* K% L, g月落花阴夜漏长,相逢疑是梦高唐。
" u3 L7 Z  j! x  j3 O7 S( l夜深偷把银缸照,犹恐憨奴瞰隙光。3 S% }* {5 s( N8 z5 z
(四十)
+ a# }0 o9 O4 M2 ]记得书斋乍会时,云踪雨迹少人知。
' u1 r9 a# B) c' S. h) X晓来鸾凤栖双枕,剔尽银灯半吐辉。  T  g4 O7 p' r7 N& Y! X- o
思往事,梦魂迷,今宵喜得效于飞。3 X; Q" _7 y2 f, i/ x& B9 x
颠鸾倒凤无穷乐,从此双双永不离。
5 O1 P: K! N1 o1 W, o# G0 t( K( n
+ I1 I) ~: a8 j3 I(四十一)
* W, Q/ y! S3 I: }% n眼意心期未即休,不堪拈弄玉搔头。
8 z5 [* |& ?8 i9 a1 k5 Y- Z4 a( H8 O' o春回笑脸花含媚,黛蹙娥眉柳带愁。/ H, L  i# u' t; D/ ^; O
粉晕桃腮思伉俪,寒生兰室盼绸缪。
2 p- B& r" n8 h" h$ S何如得遂相如意,不让文君咏白头。/ u  y' b$ B( G1 Y. j) ?! r7 G& y
(四十二)
0 [% z* M$ P) i/ U" p% p$ q富贵自是福来投,利名还有利名忧。
- H9 A4 n: ?* j+ i9 ]命里有时终须有,命里无时莫强求。6 X# a" l5 y( p, N1 L6 l6 ?
(四十三)
0 k9 }, q: a' m, ~0 H6 f* v0 m: B自意得其垫,无风可动摇。
; w1 w" l) [  u* G(四十四)( l# X2 I; B% l- v0 v
倦来汗湿罗衣彻,楼上人扶上玉梯。* c% ?! Q7 L9 ^0 w2 \
归到院中重洗面,金盆水里发红泥。' A, S! K/ ?% N) D4 Y5 P
(四十五)/ f8 I$ y: C. U
两朵桃花上脸来,眉眼施开真色相。' E+ F% P: K; L+ ]% J
0 B' J3 d2 n3 z( s- s
(四十六). N) ^0 z8 V& ^5 q% B8 i0 F
合欢核桃真堪爱,里面原来别有仁。9 |4 S+ s4 \* j) [4 A5 K
(四十七)$ G! H$ y; z3 U7 y$ B/ i" C
楼上多娇艳,当窗并三五。3 C3 }$ \- m: [  X1 @6 G
争弄游春陌,相邀开绣户。2 L% \7 _% `0 P3 D' {
转态结红裾,含娇入翠羽。
3 E8 Y  z6 R; T; ]留宾乍拂弦,托意时移住。, e) v- Y2 `) a! b# K* c7 y
(四十八)  H" p  q9 n. `. M- X7 M
柳底花阴压路尘,一回游赏一回新。
( x2 e4 Q! V8 ~6 D# g- }不知买尽长安笑,活得苍生几户贫?
2 h  g5 J0 E' Y4 d(四十九)8 L# c7 y1 A, v
倾城倾国莫相疑,巫水巫云梦亦痴。
. r9 @5 b* n% L9 g* z# \8 p红粉情多销骏骨,金兰谊薄惜蛾眉。
, D% i& S- t7 `/ n- Q, a温柔乡里精神健,窈窕风前意态奇。
6 T9 s& p1 }% I村子不知春寂寂,千金此夕故踟蹰。! p' ]$ N& W% R, R
(五十)
5 U+ L# }" L! s  U* a4 r* [情浓胸凑紧,款洽臂轻笼;
% a4 k" q/ p4 I+ j2 @! g倦把银缸照,犹疑是梦中。5 z# K, r8 K* f: n
) T; Q3 d2 E% g. a4 N' v, H
(五十一)5 p% Z" P$ N: F) {, s# a4 m: R
早知君爱歇,本自无容妒;0 {1 |% N5 ?$ {8 D7 g5 e7 }) t( y. s  }
谁使恩情深,今来反相误。
* I- R4 d" m3 F愁眠罗帐晓,泣坐金闺暮;. o4 H0 P4 h( C3 t% ?$ Y4 M# T
独有梦中魂,犹言意如故。
/ P. Z( |( s, f+ W6 \) c& M(五十二)8 u4 f. q7 Q2 J( ?* i5 `
懒把蛾眉扫,羞将粉脸匀。7 n- h. y+ {7 U( U
满怀幽恨积,憔悴玉精神。3 d+ `3 Z2 z9 d$ V$ o
(五十三)" H9 W# _; a" F0 C! ~
一洼死水全无浪,也有春风摆动时。
0 k% g5 c& i6 c2 m" s1 M# @, {(五十四)
! j) ?9 q; V# ?" r% _高榭樽开歌妓迎,漫夸解语一含情。# @; a! ]. N+ W+ g
纤手传杯分竹叶,一帘秋水浸桃笙。" g+ x7 [( x/ Y3 Y( r. e9 J
(五十五): F4 }- _3 k- c1 T
不如意事常八九,可与人言无二三。
, o( |/ ^- C* O# H) Y( w! E4 j6 t  s/ V# I; e" |) W' s, Z
(五十六)) W& S" k% r- `& F+ g# e. s
前车倒了千千辆,后车到了亦如然。
# G7 F. M6 f: |/ Z分明指与平川路,却把忠言当恶言。5 r0 @% F3 H# M+ }! `& G' c  q2 }
(五十七)
6 ?+ I8 c5 b1 T5 P) x4 y5 B只晓采花成酿蜜,- F5 C% A3 I6 |/ |2 o/ E
不知辛苦为谁甜。
( V; ^- G4 e3 ?(五十八)! H& n7 {0 v/ A' N8 X: \! }! j
人靡不有初,想君能终之。
2 |  |& A! R& e' b  e# \) f! m别来历年岁,旧恩何可期。
/ f& ]- A6 H3 h) z重新而忘故,君子所犹讥。
1 s  Z: P# b& O* E$ ?( [5 g寄身虽在远,岂忘君须臾。  U- [9 h7 k, C1 T! q
既厚不为薄,想君时见思。4 C! H0 B) i0 A+ G
(五十九)
! h3 w8 C# V; A9 U$ _枕上言犹在,于今恩爱沦。: b5 S( x: Q" ?  X! Z+ `/ W$ F% F
房中人不见,无语自消魂。
& T8 m( d* P( B) K(六十)
! v$ W, v3 ]! p& w0 P) K  T8 d连理未谐鸳帐底,冤魂先到九重泉。
# M7 |6 V  s6 M
. ~* x0 M% Z/ h8 A8 H7 X6 z; i(六十一); s% x2 t3 w% L  c" v" f: _
碧玉破瓜时,郎为情颠倒。' R- L: X; |% p8 \8 x7 q1 y* m% K
感君不羞赧,回身就郎抱。
$ [/ H% V( i, {: K8 Z# K(六十二)9 G! M6 V% K; C4 c
可惜团圆今夜月,清光咫尺别人圆。
9 E' H# v$ S% x2 A* N3 J(六十三)
0 `2 ?2 o2 X; |- H+ [7 o, g2 T( C/ @淡画眉儿斜插梳,不忻拈弄倩工夫。2 a/ a( u: z" n$ p' D
云窗雾阁深深许,蕙性兰心款款呼。( f' z* }2 ?4 G0 L  W  ~4 j- ?
相怜爱,倩人扶,神仙标格世间无。& |; C" z/ Q' F  N# |! T+ d
从今罢却相思调,美满恩情锦不如。/ l2 Q2 y! y: |0 w& o( n
(六十四)
' g+ _6 A/ p6 {* g逢人且说三分话,未可全抛一片心。7 T# Q* w  ^' a! l6 O/ W4 V/ Y
(六十五), r& Z! B* V& R/ q
常向绣帘窥贾玉,每从绮阁窃韩香。
% t* |! ?) h) t" `
6 R7 H/ V; v7 R6 ~9 z* j(六十六)
  W+ {# ~- Y  g; V$ O4 l宿尽闲花万万千,不如归家伴妻眠。) `6 x4 b) G4 G
虽然枕上无情趣,睡到天明不要钱。
3 J  h4 a4 j/ \/ Z7 Z4 `6 q) `; m(六十七)' O% G* l# d4 p* u6 o- e4 Y0 m% }* n
私出房栊夜气清,一庭香雾雪微明。  B) J8 v* ~0 {9 f3 W8 |* y+ Q
拜天诉尽衷肠事,无限徘徊独自惺。
9 G  n7 m3 [( A(六十八)
, K! |/ ^. i( v) e! V/ y) F" c粉妆玉琢银盆脸,蝉髻鸦鬟楚岫云。
! d* B; J8 f8 i6 l- k8 W% v, c(六十九)# m; w% n: n( i
海棠枝上莺梭急,翡翠梁间燕语频。: i# q: @) T0 J* y6 b# l- j: m
(七十)
: v( M% U% D' A空庭高楼月,非复三五圆。1 k& t4 X# _" V
何须照床里,终是一人眠。( Z2 O' n" @: M) K1 H
《金瓶梅》中的词: z7 k) k9 z' r% [

3 j' `) P: P4 s% m' v(一
/ }' n* c8 [1 \7 m+ r0 i动人心红白肉色,堪人爱可意裙钗。裙拖着翡翠纱衫,袖挽泥金带。喜孜孜宝髻斜歪。恰便似月里嫦娥下世来,不枉了千金也难买。
( K# A0 z8 ^& p6 g(二)7 U  B4 P$ u$ ]& _; f% |( {
油煎肺腑,火燎肝肠。心窝里如霜刀相侵,满腹中似钢刀乱搅。浑身冰冷,七窍血流。牙关紧咬,三魂赴在枉死城中;喉管枯干,七魄投望乡台上。地狱新添食毒鬼,阳间没了捉奸人。
7 h; T( Q. a  X+ E3 `' b. f(三)% f+ g) W8 |5 }& Q& j
别后谁知珠分玉剖。忘海誓山盟天共久,偶恋着山鸡,辄弃鸾俦。从此箫郎泪暗流,过秦楼几空回首。纵新人胜旧,也应须一别,洒泪登舟。
* D. U* E$ O; o6 ?( o2 t7 U9 U4 M7 M) n( J  Q& p% a% m
(四)/ a6 {& q" Y9 M0 k
绿杨袅袅垂丝碧,海榴点点胭脂赤。微微风动幔,飒飒凉侵扇。处处过端阳,家家共举觞。" B; e( C8 h% [" u% y
(五)
: c* f4 u) b; e, D6 Z, c  l冠儿不带懒梳妆,髻挽青丝云鬓光,金钗斜插在乌云上。唤梅香,开笼箱,穿一套素缟衣裳,打扮的是西施模样。出绣房,梅香,你与我卷起帘儿,烧一炷儿夜香。4 a8 T/ X& |- H! b
(六)
$ K1 V2 X- E* v: w. H3 G; F4 M月画烟描,粉妆玉琢。俊庞儿不肥不瘦,俏身材难减难增。素额逗几点微麻,天然美丽;缃裙露一双小脚,周正堪怜。行过处花香细生,坐下时淹然百媚。
$ _% o4 Y# [! [' ~, I" l(七)6 B' e' X4 m( o
红曙卷窗纱,睡起半拖罗袂。何似等闲睡起,到日高还未。催花阵阵玉楼风,楼上人难睡。有了人儿一个,在眼前心里。# ?$ {  E3 G* M
(八)
/ K4 A/ ~7 g+ V3 X1 l) @7 z# m1 B无形无影,非雾非烟。盘旋似怪风侵骨冷,凛冽如杀气透肌寒。昏昏暗暗,灵前灯火失光明;惨惨幽幽,壁上纸钱飞散乱。隐隐遮藏食毒鬼,纷纷飘逐影魂幡。+ y2 G& h- [2 d- e; x7 U% b
(九)- s- Q7 B; {0 ]& E( A" |. s" ~3 K
罗衣叠雪,宝髻堆云。樱桃口,杏脸桃腮;杨柳腰,兰心蕙性。歌喉宛转,声如枝上流莺;舞态蹁跹,影似花间凤转。
! [4 y: f! [/ E! f7 R) d(十)
8 V* D& f; O3 W3 |5 s* G! U腔依古调,音出天然。舞回明月坠秦楼,歌遏行云遮楚馆。高低紧慢按宫商,轻重疾徐依格调,筝排雁柱声声慢,板拍红牙字字新。

转载请保留当前帖子的链接:https://www.beimeilife.com/thread-23632-1-1.html 谢谢

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表